top of page

מדיניות ביטולים והחזרים – המחלקה לקשרים בין לאומיים

כללי

אני מצהיר/ה כי ביררתי מראש וקראתי את פרטי הפעילות נשוא האישור. ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגון מגיפה עולמית, מלחמה או מבצע צבאי מהותי המשפיע על שגרת החיים, שביתה כללית, ביטולי טיסות אשר נובעים מסיבות מבצעיות של חברות התעופה, פגעי טבע ותנאי מזג אוויר קיצוניים אשר אינם מאפשרים את פעילות המפעל, או עלולים להוות סכנה לחניכים, או בשל כל סיבה שלפי שיקול הדעת של עמותת צופים צבר עולמי (להלן: ״העמותה״) מהווה סכנה לחניכים, או בשל הוראה של משרד החינוך, או כל גוף ציבורי אחר, אני מוותר/ת מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.

 

עוד ידוע לי ואני מסכים לכך שגובה ההחזר במקרה של ביטול כאמור יהיה בהתאם להחלטת העמותה. בנוסף, אני מאשר כי ידוע לי ואני מסכים כי כל החזר בגין ביטול או אי השתתפות יתבצע באמצעות המחאה של העמותה או באמצעות ביטול החיוב אצל חברות כרטיסי האשראי, לפי נהלי ההחזר של העמותה.

 

בביצוע רישום ותשלום לעמותת צופים צבר עולמי אני מסכים למדיניות הביטולים וההחזרים המפורטת במסמך זה.

הגדרות

תשלום למפעלים (משלחות, מסעות, מחנות, סמינרים, וכדומה, בישראל ובחו״ל) – תשלום אשר מועבר על ידי החניך לעמותה בגין השתתפות בפעילות קצרת מועד ומוגדרת.

הודעת ביטול

א- הודעת ביטול בגין תשלום למפעלים תחשב ככזו באם תימסר דרך הודעה בדוא״ל אל מוקד המשלחות mishlahot@israelscouts.org

ב- הודעת ביטול שתימסר בכתב או בעל-פה, במסירה ביד, בפקס, בדוא״ל שונה, או בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.

זכאות להחזר כספי

א- זכאות להחזר כספי בגין ביטול תשלום למפעלים – ביטל החניך את הרשמתו תוך 14 ימים ממועד הרישום למפעל ולא פחות מ- 21 ימים (לא כולל שבת וחג) לפני יום היציאה למפעל, יהא החניך זכאי לקבלת החזר כספי מלא בניכוי הוצאות שלא ניתן לקבל עליהן החזר כמו סמינר, הזמנת טיסות וכו'.

ב- ביטול בשל מחלה – ביטל חניך את השתתפותו במפעל בשל מחלה או חובת בידוד, בטרם היציאה למפעל, יהא החניך זכאי לקבלת החזר כספי בהתאם להחזר המתקבל מחברת הביטוח בניכוי דמי הביטול. במידה והמקרה הרפואי אינו כלול בביטוח הנסיעות ייחשב הביטול כמו ביטול מכל סיבה שהיא.

 

האמור כפוף לכך שבטרם סיום המפעל, העביר החניך אישור רפואי בדבר מחלתו או חובת הבידוד בתקופת המפעל. הצגת אישור לאחר סיום המפעל לא תזכה את החניך בכל החזר כספי. את האישור הרפואי יש לשלוח דרך המייל אל mishlahot@israelscouts.org

הודעת ביטול בשל מחלה או חובת בידוד שתימסר בכתב או בעל-פה, במסירה ביד, בפקס, בדוא״ל, או בהודעת טקסט לטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.

ג- למען הסר ספק, החניך לא יהא זכאי לקבלת החזר כספי כלשהו במקרה בו החניך עוזב במהלך המפעל מכל סיבה שהיא, כולל במקרה שהחניך מורחק מהמפעל בגלל התנהגות לא ראויה, או אי-עמידה בנהלי העמותה, לרבות חובת בידוד שהתקבלה תוך כדי מפעל. סעיף זה תקף גם במקרה בו החניך מורחק מהמפעל מבעוד מועד טרם היציאה למפעל עצמו.

ד- משנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף "הודעת ביטול", ההחזר יבוצע במעמד ביטול העסקה, או במועד הקרוב לכך ולא יאוחר מ- 21 ימים מקבלת הודעת הביטול.

חישוב ההחזר

חניך אשר התקבלה הודעת ביטול עבורו יהיה זכאי להחזר בהתאם לתנאים הבאים:

bottom of page