מדיניות ביטולים והחזרים – המחלקה לקשרים בין לאומיים

כללי

אני מצהיר/ה כי ביררתי מראש וקראתי את פרטי הפעילות נשוא האישור.

ידוע לי כי במקרה של כוח עליון כגוון: מלחמה או מבצע צבאי מהותי המשפיע על שגרת החיים במדינה, שביתה כללית, פגעי טבע, מזג אוויר גשום שאינו מאפשר פעילות צופית ו/או עלול להוות סכנה לחניכים, או תנאי שרב שעלולים לסכן את בריאותם של החניכים ו/או בשל כל סיבה שלפי שיקול הדעת של התנועה מהווה סכנה לחניכים ו/או בשל הוראה של משרד החינוך ו/או כל גוף ציבורי אחר, אני מוותר/ת מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.

עוד ידוע לי ואני מסכים/ה לכך שגובה ההחזר במקרה של ביטול כאמור יהיה בהתאם להחלטת התנועה.

בנוסף, אני מאשר/ת כי ידוע לי ואני מסכים/ה כי כל החזר בגין ביטול או אי השתתפות יתבצע באמצעות המחאה של המחלקה לקשרים בין לאומיים או באמצעות ביטול החיוב אצל חברות כרטיסי האשראי, לפי נהלי ההחזר של התנועה.


בביצוע רישום ותשלום לתנועת הצופים אני מסכים/ה למדיניות הביטולים וההחזרים המפורטת במסמך זה.

הגדרות

תשלום למשלחות (מחנות קיץ עולמיים, משלחות קצרות, המשלחת לארה"ב, המסע לפולין, "תכניות ישראל")- תשלום מועבר ע"י החניך/ה למחלקה לקשרים בין לאומיים בגין השתתפות במשלחת קצרת מועד ומוגדרת.
ב"מסע לפולין" נהלי הביטול יחולו רק על תהליך ההכנה והסיכום שיושלמו למחלקה לקשרים בין לאומיים ולא על ימי המסע בפולין. התשלום למסע ישולם לידי חברת "איילה" ונהלי הביטול של החברה יחולו על התשלום למסע.

הודעת ביטול

הודעת ביטול בגין דמי חבר ו/או תשלום למפעלים תחשב ככזו באם תימסר בכתב, במסירה ביד או בדוא"ל, למנהל/ת המשלחת ותיכנס לתוקף באופן מיידי עם קבלתה.
הודעת ביטול שתשלח בהודעת טקסט בטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.

מועד ההחזר

תשלום למשלחת – במידה וביטל/ה החניך/ה את הרשמתו לא יאוחר משני ימים, שאינם ימי מנוחה, טרם מועד היציאה למפעל – יהיה החניך/ה זכאי לקבלת מלוא התשלום בניכוי דמי הביטול.

 

ביטול בשל מחלה- במידה וביטל/ה החניך/ה את השתתפותו במפעל בשל מחלה, בטרם היציאה למשלחת, יהיה החניך/ה זכאי לקבל החזר כספי בניכוי דמי הביטול.

האמור כפוף לכך,  שבטרם סיום המשלחת, יעביר החניך/ה אישור רפואי בדבר מחלתו בתקופת המשלחת. הצגת אישור לאחר סיום המשלחת לא תזכה את החניך/ה בכל החזר כספי.

למען הסר ספק, החניך/ה לא יהיה זכאי/ת לקבל החזר כספי כלשהו במקרה בו החניך/ה עוזב/ת במהלך המשלחת מכל סיבה שהיא, כולל במקרה שהחניך/ה מורחק מהמשלחת, מתהליך ההכנה בארץ או מהשליחות עצמה, בגלל התנהגות לא ראויה ו/או אי עמידה בנהלי התנועה/המחלקה לקשרים בין לאומיים.

חישוב ההחזר

משנתמלאו התנאים המפורטים בסעיף "הודעות ביטול" ההחזר יבוצע במעמד ביטול העסקה, או במועד הקרוב לכך ולא יאוחר מ-14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

משלחות בינלאומיות*

מסעות י"ב לגרמניה היוצאים בחודש יוני

* מלבד המסעות לפולין, תוכניות בישראל והמשלחת הארוכה לארה"ב