top of page

מסע בעקבות השואה לגרמניה

המסע בעקבות השואה הינו מסע ראשון מסוגו, והזדמנות ראשונית וייחודית לקחת חלק במסע משמעותי ומלמד במינכן, גרמניה. לאורך המסע החניכ׊׉ יעברו התבוננות עצמית בנוגע לזהותם הישראלית, היהודית והאישית. המסע תוכנן ויודרך על ידי מדריכי׊׉ מקצועי׊׉ בתחום הוראת השואה, יחד עם מדריכ׊׉ חברתי׊׉ מהנהגות הצופים המשתתפות במסע. הייחודיות של המסע הינה בשיח ובלימוד המשותף עם צופי גרמניה אשר יצטרפו אל המסע.

תוכנית המסע תתמקד בביקור במקומות משמעותיים להיסטוריה היהודית ולשואה בפרט, ותכלול סיורים לימודיים במחנה הריכוז דכאו, במחנות קאופרינג, ברובע היהודי במינכן וכו'.

תאריכי המסע הינם  7-1 באוגוסט 2023.

המסע יוצא במתכונת הנהגתית ומיועד לחניכ׊׉ תנועת הצופים בכיתות י"א.

עלות המסע הינה 6,400 ש"ח למשתתפ׮. המחיר כולל טיסות ונסיעות בתוך גרמניה, ביטוח, לינה, כלכלה והצטיידות, הכשרת הצוות הבוגר, תהליך ההכנה לקראת היציאה למסע ועוד.

Anchor 1

1

אסיפת הורים

5

מפגש הכנה

2

מפגש הכנה

6

מפגש הכנה

3

מפגש הכנה

7

תדריך קב״ט

4

סמינר ״קשרים״

8

מפגש סיכום

bottom of page